بازدید:
تاريخ : 1396/01/10
Image result for ‫پارس آباد از گذر تاریخ تا امروز‬‎بازدید:
تاريخ : 1396/01/11
بازدید:
تاريخ : 1396/01/10
در طي چهار دهه گذشته جهانگردي و گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي بسياري از مناطق بوده و براساس تحقيقات (WTO) در طي دو دهه ي آينده صنعت گردشگري به سرعت به رشد خود ادامه داده و به بزرگترين صنعت جهان تبديل شده است. منطقه پارس آباد مغان در تاريخچه توسعه گردشگري در شمال غربي ايران جايگاه ويژه اي دارد. اما با اينكه اين منظقه داراي قابليت هاي گردشگري زيادي مي باشد و مي تواند به عنوان منبع درآمدزايي براي منطقه و كشور باشد و از فقر و بيكاري مردم بكاهد، واقعيت امر اين است كه صنعت توريسم و گردشگري نتوانسته در اين منطقه موفقيت چنداني به دست آورد. با توجه به اهميت موضوع و جايگاه آن در برنامه ريزي توسعه اي، در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود كه مهمترين جاذبه هاي طبيعي و تاريخي گردشگري منطقه را كه مي توانند در جذب گردشگران داخلي و خارجي نقش اصلي را ايفا نمايند، معرفي كرده و توجه مسئولان را به برنامه ريزي صحيح و اصولي در اين امر جلب نمايد.